asistenční linka 1202

Drystar (SK)    Drystar (AT)

Všeobecné obchodní podmínky


A) Všeobecné podmínky (platí pro koupi a nájem)

I. Preambule

DRYSTAR s.r.o. (dále jen „DRYSTAR“) poskytuje své dodávky a služby výhradně za níže uvedených obchodních podmínek, pokud nejsou v rozporu s platnými právními předpisy. Tyto podmínky jsou zveřejněny na webových stránkách DRYSTAR a tvoří součást smluvních ujednání, pokud je na tyto podmínky ve smlouvě učiněn odkaz.

II. Objednávky

(1) Objednávky zákazníka smí účinně přijímat pouze pracovníci DRYSTAR, kteří zastupují společnost v rozsahu obvyklém vzhledem k jejich zařazení nebo funkci dle § 166 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník). Přísliby, vedlejší dohody, doplnění a změny se stávají účinnými teprve po písemném potvrzení těmito osobami. To platí především také pro ústní, telefonické či faxové přísliby našich obchodních zástupců.

(2) Zásilky na ukázku či zásilky k výběru v rámci již uzavřeného smluvního vztahu se považují za zákazníkem schválené, pokud nebudou zaslány zpět během 14 dnů (doručení naší firmě).

(3) Technické údaje z interních materiálů DRYSTAR je třeba chápat pouze jako přibližné hodnoty, pokud nebudou výslovně přislíbeny jako závazné. V každém případě si vyhrazujeme změny nebo odchylky podmíněné konstrukcí či výrobou. Prosté překlepy či chyby výpočtů v našich nabídkách, potvrzeních zakázek či fakturách můžeme kdykoliv opravit.

(4) Veškeré zákazníkovi přenechané podklady, především předběžné rozpočty nákladů, návrhy, modely, technické výpočty apod., zůstávají majetkem DRYSTAR. Zákazník není oprávněn zpřístupnit tyto podklady třetím osobám. Pokud nedojde k realizaci zakázky z důvodu na straně zákazníka, je povinen tyto podklady na vyžádání neprodleně zaslat zpět DRYSTAR. Zákazník bere na vědomí, že DRYSTAR má k těmto podkladům autorská práva. V případě porušení těchto práv je DRYSTAR oprávněn domáhat se náhrady vzniklé škody.

III. Ceny

(1) Cenou se rozumí cena zboží dodaného ze skladu, včetně dovozních nákladů, nákladů na balení a proclení. Pokud nebude výslovně sjednáno nic jiného, neobsahuje cena pojištění přepravy ze skladu, náklady na servis a montáž, s tím spojené výdaje, ani projektování, poradenství či uvedení do provozu. Takovéto služby budou vyúčtovány na základě hodinových sazeb a cen materiálu platných ke dni uzavření smlouvy. V případě, že služby jsou požadovány mimo běžnou pracovní dobu DRYSTAR (pondělí až čtvrtek od 07.00 hod. do 17.00 hod. a pátek od 07.00 hod. do 14.30 hod.) jsou účtovány přirážky podle platného ceníku.

 (2) Pokud dojde ke zvýšení cen materiálu, zvýšení mezd, změny veřejných poplatků a změny směnného kursu v době mezi objednávkou a dodávkou o více než 10 %, mají obě smluvní strany právo od smlouvy odstoupit.

IV. Dodací podmínky

(1) DRYSTAR si vyhrazuje volbu způsobu a cesty zaslání. Především nemá povinnost volby nejlevnějšího druhu přepravy.

(2) Expresní příplatky a příplatky za leteckou přepravu budou účtovány zvlášť. Expresní příplatky vycházejí z ceníku DRYSTAR platného ke dni uzavření smlouvy. Pojištění přepravy bude uzavřeno pouze z pověření a na náklady objednatele.

(3) Sjednané dodací lhůty začínají běžet odesláním potvrzení zakázky, montážní doby a doby na opravu začínají běžet po předání přístroje. Příslušné lhůty však nezačnou běžet před tím, než DRYSTAR potvrdí přijetí veškerých ke splnění našich závazků potřebných technických nebo jiných informací, podkladů, záloh nebo jiných výkonů zákazníka. Při prodlení se sjednanými platbami se dodací lhůta prodlužuje o dobu, po kterou byl zákazník v prodlení s placením.

(4) Dodací lhůta je dodržena, pokud předmět dodání opustí sklad DRYSTAR před uplynutím dodací lhůty nebo pokud DRYSTAR do té doby zákazníkovi sdělí, že dodávka je připravena.

(5) Dodací lhůta se prodlužuje o nepředvídatelné či nezaviněné překážky, jako jsou vyšší moc, válečné události, škody způsobené požárem, stávka. Existence takovýchto překážek ruší také následky prodlení, které DRYSTAR způsobila. Počátek a pominutí takovýchto překážek budou zákazníkovi neprodleně sděleny. Vznik takovýchto překážek dále DRYSTAR opravňuje odstoupit od smlouvy s vyloučením veškerých požadavků na náhradu škody ze strany zákazníka.

(6) Při překročení lhůt dohodnutých nebo ve smyslu výše uvedených ustanovení prodloužených o více než 8 týdnů je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy doporučeným dopisem, v němž poskytne DRYSTAR dodatečnou lhůtu pro dodání zboží v délce minimálně 14 dnů.

(7) Za prodlení související s přijetím plnění způsobená zákazníkem, která jsou delší než 8 týdnů, účtujeme náklady na skladování ve výši 0,5 % z fakturované částky za měsíc, není-li ujednáno jinak. Po uplynutí 14 denní dodatečné lhůty je DRYSTAR oprávněn disponovat objednaným předmětem dodávky jiným způsobem a dodat zákazníkovi během přiměřeně prodloužené lhůty jiné předměty či odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody z důvodu neplnění. Pro posledně jmenovaný případ se sjednává smluvní pokuta ve výši 10 % úplaty za dodávku; uplatnění další škody nad tento rámec tím není dotčeno.

(8) Pro montážní služby, služby uvádění do provozu, servisní výkony a podobné služby DRYSTAR se zákazník zavazuje poskytnout potřebnou součinnost, a to na vlastní náklady a na vlastní riziko. Za přenechané přístroje, pomocné materiály a pomocné síly DRYSTAR nepřebírá odpovědnost. Opatření případných potřebných úředních povolení či souhlasů třetích osob, především vlastníků nemovitostí či jiných osob oprávněných k užívání, je výhradně záležitostí zákazníka.

(9) DRYSTAR je oprávněn provádět dílčí dodávky a vystavovat dílčí faktury.

V. Platební podmínky

(1) Platby lze provádět pouze na bankovní účet DRYSTAR uvedený v potvrzení zakázky či v hotovosti oprávněnému zaměstnanci DRYSTAR proti potvrzení.

(2) Splatnost faktur vystavených DRYSTAR je 14 dnů od data vystavení faktury, pokud nebyla sjednána jiná lhůta. Platby je nutné provádět bez srážek. Při platbě v cizí měně se na platební povinnost zákazníka započítává přepočet na fakturovanou měnu dle platného kurzu ČNB. Šeky, akcepty či směnky zákazníka budou přijaty pouze s výhradou řádného proplacení a pouze za účelem platby.

(3) Pro případ prodlení s platbou se sjednávají úroky z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý den prodlení. Při nedodržení platebních podmínek či při oprávněných pochybnostech ohledně platební schopnosti zákazníka vzniklých po dodání bude kupní cena splatná okamžitě; poté bude DRYSTAR další služby poskytovat pouze po platbě předem a má právo po stanovení přiměřené dodatečné lhůty od smlouvy odstoupit či požadovat náhradu škody v důsledku prodlení zákazníka, popř. uplatnit výhradu vlastnictví podle části B čl. II.

(4) Jednostranné započtení pohledávek je možné pouze po dohodě se společností DRYSTAR.

(5) Při stornování již potvrzených zakázek DRYSTAR účtuje náklady do té doby vzniklé a přirážku ve výši 20% z ceny zakázky.

VI. Ručení za vady

(1) DRYSTAR odpovídá za vady předmětů koupě či nájmu, které tyto měly v době převzetí zákazníkem. Zákazník je povinen při převzetí předmětů, tyto řádně zkontrolovat a na případné závady bez zbytečného odkladu upozornit pracovníky DRYSTAR.

(2) Záruční doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže užívat zboží pro jeho vady, za které odpovídá prodávající.

(3) Zákazníkem vyměněné díly předmětů nájmu přecházejí do vlastnictví DRYSTAR, stejně jako vyměněné díly předmětů koupě, pokud má DRYSTAR na předmětu koupě výhradu vlastnického práva.

(4) Za opravy závad provedené třetí osobou, které zadal zákazník, bez předchozího souhlasu DRYSTAR, DRYSTAR neposkytuje náhradu.

(5) DRYSTAR neručí za závady či následné škody způsobené použitím předmětu koupě nebo nájmu, jeho uvedením do provozu, montážními službami, servisními či jinými službami, v důsledku poskytnutím chybných, nepřesných nebo neúplných údajů či informací zákazníkem nebo jím zmocněnou třetí osobou.

(6) Ze záruky jsou vyloučeny závady způsobené nesprávnou montáží třetí osobou či nesprávnou manipulací, přetěžováním, přírodními katastrofami, přepětím nebo v důsledku chemických či fyzikálních jevů. Záruční povinnost DRYSTAR zaniká, pokud budou zásahy nebo změny předmětu koupě nebo nájmu provedeny bez jejího písemného souhlasu.

(7) Záruční doba při prodeji zboží činí 6 měsíců, pokud zákon nestanoví jinak či mezi stranami není sjednána lhůta delší.

VII. Náhrada škody

(1) Uplatnění nároků na náhradu škody se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

(2) Nárok na náhradu škody musí být bez zbytečného odkladu uplatněn u společnosti DRYSTAR.

VIII. Ostatní

(1) DRYSTAR poskytuje své služby na území České republiky. Není-li mezi stranami dohodnuto jinak, je místem plnění Praha.

(2) Smluvní vztahy uzavírané podle těchto obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

(3) Zákazník je oprávněn postoupit práva z této smlouvy pouze s výslovným písemným souhlasem DRYSTAR.

(4) Zákazník uděluje DRYSTAR souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro potřeby společnosti DRYSTAR, které nejsou v rozporu se zákonem o ochraně osobních údajů. DRYSTAR nezpřístupní tyto údaje žádné třetí osobě.

 

B) Nákupní podmínky

I. Nabídky

(1) Nabídky DRYSTAR jsou volné a nezávazné. Zasílání katalogů, ceníků apod. DRYSTAR nezavazuje k dodávce zboží.

II. Výhrada vlastnictví

(1) Do úplného vyrovnání všech otevřených pohledávek DRYSTAR za zákazníkem si DRYSTAR vyhrazuje vlastnické právo k veškerému dodanému zboží. Zákazník je povinen postarat se po obdržení neúplně zaplaceného zboží o zřetelné a trvalé umístění upozornění na výhradu vlastnictví DRYSTAR přímo na zboží.

(2) Další prodej či jiné zhodnocení dodaného zboží před jeho úplným zaplacením jsou přípustné pouze s písemným souhlasem DRYSTAR a pouze v případě postoupení pohledávek vůči třetím osobám ve výši odpovídající pohledávce zákazníkem DRYSTAR za účelem zajištění jejích pohledávek. Inkaso takových pohledávek zákazníkem je přípustné pouze tehdy, dokud tento zcela plní své průběžné závazky vůči DRYSTAR. Při dalším prodeji po spojení či zpracování předmětu dodávky je zákazník povinen postoupit DRYSTAR pohledávky vůči třetím osobám pouze ve výši úhrady za dodávku.

(3) Zákazník je v případě platební neschopnosti nebo při provádění exekučních opatření vůči němu povinen tyto okolnosti bezodkladně sdělit DRYSTAR.

(4) V případě platební neschopnosti zákazníka, po exekuci ze strany třetích osob týkající se majetku zákazníka a při jakémkoliv jednání zákazníka v rozporu se smlouvou je DRYSTAR kdykoliv oprávněna k přístupu ke zboží s výhradou vlastnictví.

(5) V případě vzetí zboží zpět je společnost DRYSTAR oprávněna k jeho libovolnému prodeji a po odečtení 10% manipulačního poplatku k započtení zbývajícího výnosu na neuhrazené pohledávky DRYSTAR. Veškeré intervenční náklady, které vzniknou DRYSTAR při sledování majetku DRYSTAR, hradí zákazník.

(6) Pokud dojde k odstoupení od smlouvy, strany vzájemně vyrovnají své závazky a pohledávky bezodkladně, nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě nedodržení této lhůty náleží straně, která nezpůsobila nedodržení této lhůty, smluvní pokuta ve výši 5 % z předmětu zakázky.

 

(C) Nájemní podmínky

I. Předmět nájmu

(1) Předmětem nájmu je příslušný přístroj najatý zákazníkem včetně příslušenství.

(2) Zákazník se zavazuje, že bude s předmětem nájmu zacházet pečlivě, že bude dbát upozornění z návodu k obsluze a že ochrání předmět nájmu před neodbornou manipulací ze strany třetích osob či před jinými vlivy.

(3) Zákazník se zavazuje v případě exekučních opatření ze strany třetích osob týkajících se předmětu nájmu upozornit, že se jedná o vlastnictví DRYSTAR a okamžitě DRYSTAR vyrozumět o provedených exekučních opatřeních.

(4) V případě nájmu odvlhčovacích přístrojů je zákazník povinen zajistit, aby byla sběrná nádoba kondenzátu z každého odvlhčovacího přístroje nejpozději po 12 hodinách provozu vyprazdňována. V případě porušení této povinnosti odpovídá zákazník za škody na předmětu nájmu a současně DRYSTAR neodpovídá za škody, které vytečením kondenzátu vzniknou.

II. Nájemné

(1) Ceny za pronájem jsou cenami denními a týdenními. Při vyúčtování se den doručení a den vrácení počítají polovičním denním poplatkem za pronájem. Poplatek za pronájem lze fakturovat měsíčně napřed.

(2) V poplatku za pronájem není zahrnuta odborná montáž a demontáž předmětu nájmu, ani náklady na pomocný materiál (zejména krycí folie, lepicí pásky, prodlužovací kabely atd.) k tomu potřebný; tyto náklady DRYSTAR vyúčtuje dle příslušného platného ceníku.

(3) Pokud je smluvně ujednáno, že DRYSTAR doveze, zapojí, odzkouší a následně odveze předmět nájmu, bude za to DRYSTAR poskytnuta zvláštní úhrada nad rámec stanoveného nájemného.

III. Doba trvání a ukončení nájemního poměru

(1) Nájemní vztah začíná běžet převzetím přístroje, resp. příslušenství, a končí jeho vrácením zákazníkem.

(2) Pokud by si DRYSTAR přístroj měla z místa použití odvézt, je nutné oznámit to do 9 hodin příslušného pracovního dne; v opačném případě bude nájem účtován do dalšího pracovního dne.

(3) Zákazník musí pronajaté přístroje na konci nájmu vrátit v použitelném a čistém stavu; v opačném případě budou účtovány náklady na opravu, resp. vyčištění dle vynaložené doby na základě příslušných platných hodinových sazeb a cen materiálu.

(4) Za ztracené nebo poškozené předměty nájmu a příslušenství odpovídá nájemce.

IV. Záruka na předměty nájmu

(1) Předmět nájmu DRYSTAR expeduje v provozuschopném stavu. Zákazník je však povinen u každého přístroje při převzetí zkontrolovat jeho provozuschopnost a okamžitě DRYSTAR sdělit případné závady a poznamenat je do nájemního, resp. dodacího listu; v případě zaslání spedicí či vlakem zákazník DRYSTAR případné závady písemně oznámí do 24 hodin po převzetí.

(2) Zákazník používá odvlhčovací přístroje pronajaté DRYSTAR na vlastní riziko; DRYSTAR neodpovídá za případné škody, které na základě takového použití vzniknou zákazníkovi nebo třetím osobám.

(3) V případě poruchy předmětu nájmu, je povinen nájemce poruchu ihned oznámit společnosti DRYSTAR. Od tohoto okamžiku běží lhůta 48 hodin pro opravu předmětu nájmu nebo jeho výměnu. Po dobu, kdy je předmět nájmu ve stavu, který neumožňuje jeho obvyklý provoz, nebude ze strany DRYSTAR nájemné účtováno, pokud tento stav trval alespoň 12 hodin v kalendářním dni.

 

Všeobecné obchodní podmínky ke stažení

ikona pdfVšeobecné obchodní podmínky DRYSTAR.pdf (53.3 KiB)

S čím vám můžeme pomoci


Neváhejte nás kontaktovat s jakýmkoliv dotazem, rádi vám poradíme

Společnost Drystar s.r.o. zaručuje spolehlivost a profesionalitu v oblasti vysoušení a sanačních prací.

Kontakt

  • K Pérovně 1513/10, 102 00 Praha
  • Asistenční linka: 1202

  • Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.